นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า งานเที่ยวอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ณ อุทยานสวรรค์ฯ อ.ป่าโมกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปี 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 คือ โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก เพื่อส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั้งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ จ.อ่างทอง เป็นจุดหมายปลายทาง หรือ Destination ของการท่องเที่ยวต่อไป ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดตลาดย้อนยุคสินค้าชุมชน ตลอดจนการประดับตกแต่งพื้นที่การจัดงานอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ ก็ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงความเชื่อ 5 ที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอ่างทอง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไป

“เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อ่างทองเป็นเมืองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ทางด้านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มจังหวัด ด้วยการส่งเสริม การท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ อารยธรรม แหล่งวัฒนธรรมและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกหลายแห่งมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากการ ที่ จ.อ่างทอง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมพลังการจัดงานครั้งนี้ จึงถือเป็นการประกาศ ความเป็นหนึ่งในการที่จะผลักดัน นโยบายการท่องเที่ยว ทางด้านนี้ ให้มีความยั้งยืนสืบไป” ผวจ.อ่างทอง กล่าว

สำหรับการจัดงานอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ที่จะมีขึ้น ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ต.หัวไผ่ อ.เมือง และ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง หนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริดังกล่าว ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การประมง ตลอดจนได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.อ่างทอง จวบจนปัจจุบันนี้ ซึ่งจากพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ชาว จ.อ่างจึงได้เนรมิตพื้นที่ภายในโครงการ พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นให้มีความงดงาม ดุจสรวงสวรรค์ มีการตกแต่งพันธุ์ไม้ ประดับพันธุ์ไม้หายาก ภายในพื้นที่อย่างสวยงามและภายในโดมก็ได้มีการตกแต่งพันธุ์ไม้ประดับพันธุ์ไม้มงคลของไทยที่หาชมได้ยากนับพันชนิด ไม่ต่ำกว่า 100,00 ต้น มีการเนรมิตน้ำตกเจ็ดเส้น มีการจัดทำอุโมงค์ต้นไม้ ซึ่งมีความยาวกว่า 200เมตร