ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีแพทย์ในระบบเพียง 173 คน ในขณะที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี และความต้องการแพทย์สาขานี้ของประเทศอยู่ที่ 1,000 คน ได้มีแผนผลิตให้ตามเป้าคือ 1,560 คนใน 10 ปี 2.สาขาระบาดวิทยา ปัจจุบันมีแพทย์สาขานี้ 150 คน ในขณะนี้ความต้องการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาทิ ภัยพิบัติหรือโรคระบาด มีมากถึง 352 คน จึงมีแผนร่วมกับกรมควบคุมโรค ผลิตแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม เป้าหมาย 352 คนใน 10 ปี

3.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 60 มีแพทย์สาขานี้ 384 คน ความต้องการอยู่ที่ 6,500 คนภายใน 10 ปี เพื่อดูแล 65 ล้านคน มีแผนผลิต 3 ระบบคือ 1.ต่ออายุราชการ-อบรมระยะสั้น 2.อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3.ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระดับเขต ซึ่งในด้านแรงจูงใจ ได้ศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์-อัตราค่าตอบแทน เพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ เพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ