โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน มีการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน โรงเรียนผู้สูงอายุอาจมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายบาเสด ยาพระจันทร์ นายกอบต.ท่าเรือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือว่า เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือมีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยแต่งตั้งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลท่าเรือ มีการจัดทำหลักสูตรโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมกันคิด ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรืออยู่ภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าเรือ

ซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ในปีงบประมาณ 2560 มีการเปิดการเรียนการสอน เป็น 2 รุ่น นักเรียนจะเรียนเฉพาะวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งรุ่นที่ 2 มีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรและเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้ารับใบประกาศทั้งสิ้น จำนวน25 คน


นางแดง บรรจงธุการ อายุ 65 ปี นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บอกเล่าประสบการณ์ของโรงเรียนว่า มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุแล้วมีความสุข ได้เจอเพื่อนๆ ได้พูดคุย มีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน มาโรงเรียนแล้วไม่เหงา รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้วยกัน ก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้พบปะเพื่อนๆต่างหมู่บ้านและก็ชอบครูผู้สอน ชอบเจ้าหน้าที่ ที่น่ารัก ใจดี เป็นกันเอง พอใกล้ถึงวันพุธทีไรก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าจะได้มาโรงเรียน คิดว่าถ้าร่างกายยังไหวอยู่ก็จะมาเรียนต่อไปเรื่อยๆ

ด้านนายยำอาด รอโซยล๊ะ อายุ 62 ปี หัวหน้าห้องนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด ทุกคนเป็นกันเอง ดีใจมากที่อบต.ท่าเรือ ได้ให้โอกาสผู้สูงอายุให้ได้มามีกิจกรรมร่วมกัน ได้เจอเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน ได้พูดคุยสารทุกข์สุกดิบ อยากให้อบต.ท่าเรือ มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ

ส่วน นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัดอบต.ท่าเรือ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายกอบต.ท่าเรือ รองนายก ประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยในปีงบประมาณ 2561 ทางอบต.ท่าเรือ ก็ได้ตั้งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆนี้อีก และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการตลอดจนถึงงบประมาณ และที่ขาดไม่ได้คือนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทุกคน

เรื่อง : จันทนา กูรีกัน/สตูล