อย. 4.0 เดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน Primary GMP รุดจัดพิธีมอบรางวัล “Primary GMP Award 2017” ปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย จำนวน 45 แห่ง ที่ได้พัฒนาเป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายและเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่ดีให้แก่ชุมชน อื่นๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คิดค้นสร้างสรรค์การผลิตอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าของผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นที่มาของพิธีมอบรางวัล Primary GMP Award 2017 ตามโครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 และต้องขอชื่นชมกับสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นทุกแห่งที่ได้รับรางวัล Primary GMP Award 2017 จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหลักการที่ดีมาก

สำหรับประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นประเทศที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องของอาหาร แต่จะชื่นชมมากกว่านั้นก็คืออาหารทุกประเภทที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพ นอกจากปริมาณ เพราะในโลกยุคใหม่นั้น ต้องการทำน้อยได้มาก มีคุณภาพสูง ไม่ใช่มีแต่ปริมาณ ดังนั้นถ้าเราได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ผู้ประกอบการสามารถที่จะขายสินค้าไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับความคุ้มครองจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย ฉะนั้นการการที่จำเป็นที่จะต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสำคัญอย่างยิ่ง และต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นั่นคือหลักการ ขอให้รักษาคุณภาพและคุณความดีนี้ไว้ เป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบการอื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การมอบรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ อย. จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ทําดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 54 ราย ขอให้รักษาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิตและมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนผลักดันมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ประเทศชาติเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการรวมพลังจากทุกภาคส่วน จะร่วมมือกันในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ว่าท่านได้ร่วมผลักดันให้เกิดโครงการที่ดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP เพื่อพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างครบวงจร พัฒนาผู้ประกอบการ Primary GMP อย่างบูรณการจนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนกว่า 5,000 แห่ง

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายในระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 แห่งจาก 50 จังหวัดทั่วประเทศ และมีต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ คือ สถานที่ผลิตได้รับเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค และรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งมีศักยภาพความสามารถเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP

นอกจากนี้ อย.ได้สนับสนุนการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ เพื่อสร้างเสริมโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ โอทอป ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวไกลสู่ครัวโลกอีกด้วย จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้นำมาสู่การได้รับโล่รางวัล “Primary GMP Award 2017” จํานวน 45 แห่ง และได้รับเกียรติบัตรจำนวน 9 แห่ง