นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสรุปแผนรองรับเบื้องต้นดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมมีหน้าที่กำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยว โดยมีอาสาสมัครจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประจำศูนย์อำนวยการร่วมฯระหว่างวันที่ 6-29 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

ส่วนข้อ 2. แผนรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานพระราชพิธีฯ โดยจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบริเวณงานพระราชพิธีฯ จำนวนห้องพักบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง ข้อมูลการเดินทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ และแผนที่การจราจร รวมทั้งข้อแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสร้าง Link http://www.mots.go.th/king_r9/index_king_r9.php จากหน้าเว็บไซต์กระทรวงฯ ไปยัง Web Page ที่มีข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทราบ หรือเป็นข้อปฏิบัติในช่วงงานพระราชพิธีฯ รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ Call Center ของทุกหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1672 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ่ส่วน 1155 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ 0 -2401 -1111 กรมการท่องเที่ยว

รวมถึงจัดดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยการแจกให้โรงแรมหรือที่พักบริเวณที่จัดงานพระราชพิธีฯบริเวณใกล้เคียง จุดตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ) โดยแผ่นป้ายจะมีข้อความประชาสัมพันธ์พร้อม QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแสกนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที อีกทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศ ขอความร่วมมือจากบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว