บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้โดย อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการฯ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12” ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0”

สานต่อแนวคิดของค่าย “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” โดยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดความยั่งยืนในประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 เยาวชนจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในห้องเรียน จากคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังมุมมองจากวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการออกไปรู้จักความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ และชุมชน ผ่านการทัศนศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ก่อนนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อชิง ทุนการศึกษาต่อไป