๐ ตุลามาสประกาศโศก วิปโยคสยามชน
โพธิสัตว์ภูมิพล ละสังขารมนุษย์กาย
เกินคำเอ่ยออกได้ เหมือนหัวใจแหลกสลาย
กลืนทุกข์เก็บในกาย เทิดไท้โดยทำความดี
ทางเดียวที่ดับทุกข์ คือมั่นบุกเบิกวิถี
แก้ทุกข์ประชามี เงาพระองค์ทรงนำทาง
เทิดราชและราษฎร์เทิด พละเกิดด้วยสรรค์สร้าง
เศรษฐศาสตร์ ธ ทรงวาง ไว้คือฤทธิ์มหิทธิผล
แปรโศกให้เป็นเสริม ขยายเพิ่มพลังชน
ตามรอยพระยุคล พัฒนาประชาไทย
มรรคา ธ เดินนำ ฝังจิตจำก้าวต่อไป
จงรักมวลคนไทย จงปักใจทำความดี ๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
(นาย ทองแถม นาถจำนง ร้อยกรอง)