จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น ผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นที่พอใจมาก

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี และเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งสำหรับจังหวัดราชบุรี ได้รับการอนุมัติโครงการจำนวนทั้งสิ้น 227 โครงการ ใช้งบประมาณกว่า 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.42 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจำนวนประมาณ 217 ล้านบาท และทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นที่พอใจมาก สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่เกิดจากโครงการมาต่อยอดเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ภาคเกษตรความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนเรื่องความโปร่งใส ตลอดการดำเนินโครงการไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ได้เดินเยี่ยมชมจุดนิทรรศการแสดงตัวอย่างผลสำเร็จและแสดงผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และด้านการตลาดของโครงการฯ ด้วย