“เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรไปสู่สินค้าในเชิงนวัตกรรม และขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร”

รัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้ชื่องาน “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเวทีกลาง ถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้กำหนดให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการการศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ซึ่งจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกันมากขึ้น การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชื่องาน “เกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา และต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรไปสู่สินค้าในเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และสินค้าเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ต่อยอดธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีต้นทุนการผลิตต่ำ รวมทั้งมุ่งพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ มีการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และใช้การตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่สินค้าเกษตรของไทยในเวทีโลกต่อไปในอนาคต การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาอันดีที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้นำผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนและแนะนำส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ มาแสดงและจำหน่าย เช่น ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการSmart Farmer, Young Smart Farmer ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย Q, GAP ประกอบด้วย สินค้าพืช ผัก ผลไม้ สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ ทั้งสด และแปรรูป พร้อมทั้ง จำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แบ่งพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นโซนต่าง ๆ อาทิ โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์ โซนสินค้าเกษตร GI (สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 220 ร้านค้า ซึ่งจะหมุนเวียนกันใน 3 สัปดาห์ และภายในงานได้จัดให้มีโซนเกษตรดิจิทัลเพื่อจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ผ่านเว็บไซด์ ortorkor.com (อตก.ดอทคอม) ซึ่งจะจำหน่าย สินค้าของร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. จตุจักร และสินค้าของร้านค้าที่จำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และเว็บไซด์ co-opclick.com.(โคออปคลิก ดอท คอม).จำหน่ายสินค้าจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ซึ่งมาจากกลุ่มสหกรณ์ทุกจังหวัดที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งแสดงสินค้าตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ระบบ QR Code จากองค์การสะพานปลา และสินค้าตามการรับรองมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ด้าน ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่จะแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวิถีเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยในส่วนของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโซนสาธิตและจำหน่ายสินค้าของ ICT โดยนำสินค้าและกิจกรรมมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมชมงานมากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาธุรกรรมออนไลน์ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) การบริการข้อมูลภาครัฐด้านการเตือนภัยพิบัติ และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) การให้บริการไปรษณีย์และพัสดุ / EMS อัตราพิเศษ การจำหน่าย stamp คอลเลคชั่น ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การจำหน่ายสินค้าเด่นผ่านระบบออนไลน์ www.thailandpost.com โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) การจัดแสดงนิทรรศการด้านกระบวนการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ ร่วมกับ GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลพยากรณ์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา และที่พิเศษสุด คือ การจำหน่ายสินค้าไอทีในราคาพิเศษ อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Printer Notebook - Smartphone Accessories คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่อพ่วง/ เคสโทรศัพท์มือถือ/ ฟิล์มกันรอย บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ SIM card 3G /4G หมายเลขโทรศัพท์เลขสวย จาก AIS / DTAC การจำหน่าย จานดาวเทียม PSI / กล่องรับสัญญาณดาวเทียมดิจิทัลทีวี การให้บริการ Free Wifi โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ส่งเสริมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชน เช่น สินค้าเกษตรในชุมชน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีมาร่วมการประมูลสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ อาทิ สับปะรด ทุเรียน มังคุด ในวันเปิดงาน นอกจากนั้น สินค้าเกษตรคุณภาพบางชนิดที่นำมาจำหน่าย ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาในการผลิตได้ ผ่าน QR Code และเมื่อร่วมกิจกรรม QR Code แล้ว ยังนำมาใช้ลดราคาสินค้า 10% ได้ตลอดงานอีกด้วย และที่พลาดไม่ได้ คือ กิจกรรมประกวดแข่งขันปลากัดเชิงนวัตกรรมชิงถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสินค้าที่มี Value added (แปรรูปที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร) อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว หอยนางรมคุณภาพพรีเมี่ยม พร้อม ชม และชิม การสาธิตแล่ปลาทูน่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช็อป แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมี่ยม และสินค้าไอทีคุณภาพราคาพิเศษ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เกษตรดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 5 - 25 กันยายน 2559 นี้ ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม