เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) โดยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาทต่อเดือน

โดยในรอบเดือนก.ค.66 จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิในวันจันทร์ที่ 10 ก.ค.66 ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีธนาคารที่ใช้รับ เงินอุดหนุนบุตร

-หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย - เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน - เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

-เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

-ข้อแนะนำ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่

-ตรวจสอบสิทธิได้ 3 ช่องทาง

ผ่านลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

แอปพลิเคชันเงินเด็ก ดาวน์โหลดแอปฯเงินเด็กได้ที่ AppStore และ PlayStore

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 082-091-7245, 082-037-9767, 083-431-3533, 065-731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง