กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าปรับโครงสร้างสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีศักยภาพ จัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKI Holdings Public Company Limited (BKIH) พร้อมนำหุ้น BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้น BKIสร้างโอกาสใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายการลงทุนพร้อมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายใหม่ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง บริบทของธุรกิจการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ด้วยการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน  (Holding Company) ในธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลัก และที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีบทบาทในด้านการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวม ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
ที่สร้างประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 

BKIH จะก้าวผ่านความท้าทายและเติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนผ่านธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอื่นที่หลากหลาย” พร้อมด้วยพันธกิจ “สร้างผลประกอบการที่ดีผ่านการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการประกันภัยและธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในอนาคต
 

สำหรับโอกาสทางธุรกิจและประโยชน์ของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ นั้น จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่นักลงทุนอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมยกระดับการบริการให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นวงกว้าง ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ด้วยการตั้งทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกลยุทธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

สำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ วางแผนจะดำเนินธุรกิจผ่าน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 75% ของสินทรัพย์รวมของ BKIH ประกอบด้วย 3 สายงานธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-Life Insurance) ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)

 

กลุ่มธุรกิจอื่น ดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการประกันภัย โดยจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์รวมของ BKIH ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มจะส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่
นักลงทุนและผู้บริโภค 

โดย BKIH กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ อาทิ การเข้าไปลงทุนด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในยุคดิจิทัล พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานด้วยรูปแบบ Zero-Touch Customer Experience 

ด้านความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างนั้น บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้าง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น BKIH ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทแล้ว จะดำเนินการยื่นไฟลิ่ง (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เพื่อพิจารณาต่อไป โดยคาดว่าภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติ จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ BKI 

โดย BKIH จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BKIH เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ BKI ในอัตราเท่ากับ1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว BKI จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BKI ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้น หรือตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก BKIH จะไม่ได้รับผลกระทบทางภาษีใดๆ อันเป็นผลจากธุรกรรมการแลกหุ้น 

การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมโอกาสครั้งสำคัญ ก้าวใหม่ของ BKIH กับความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรในทุกมิติ ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่หลากหลายให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูเเลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งเเวดล้อม สังคมเเละธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสมดุลต่อไป