"วิชา"ผลิตนักกฎหมายช่อสะอาด จากตัวแทนชาวบ้านทั่วประเทศ นำความรู้ไปใช้ประโยขน์ช่วยเหลือคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 ศ.(พิเศษ)วิชา มหาคุณ ประธานกรรมมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบวุฒิบัตรแก่นักฎหมายช่อสะอาด ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเป็นวันสุดท้าย (ก.ย.-ต.ค) ภาคทฤษฎี ตามโครงการนักกฎหมายช่อสะอาด รุ่น 1 (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) ของคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตรวม 32 คน จากทุกภาค

        

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่เรียนรู้กฎหมายขั้นพื้นฐาน ทั้งกฤฎหมายเอกชนและมหาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและแนะนำความรู้กฎหมายและความยุติธร รมเบื้องต้นให้แก่เพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน รวมทั้งผู้เดือดร้อนในชุมชนอื่น ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมว่ามีความประทับใจ และอยากให้มีการอบรมเช่นนี้ต่อไปในทุกชุมชน