วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Zoning) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  (สรพ.) โดยมี และดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

 

นายชัชชาติ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการในระดับเส้นเลือดฝอย สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ทั้งสำหรับผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน ดังนั้น ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว

 

“นับเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหน่วยบริการหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงสถานพยาบาลระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการให้บริการที่เป็นลักษณะเครือข่ายการให้บริการ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่เกิดจากการเรียนรู้และความร่วมมือ จะช่วยให้ทีมบุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในอนาคต และช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความปลอดภัย ช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานครต่อไป” นายชัชชาติ กล่าว

 

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ผู้รับผิดชอบงาน Bangkok Health Zoning และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเวชศาสตร์เขตเมือง (Urban Medicine Service Center : UMSC) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้แทนโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครทั้ง 7 โซน รวมจำนวน 200 คน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการแพทย์