วันที่ 21 พ.ย.66 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2566 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียใต้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 36.98 หรือเพิ่มขึ้น 11,979 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากการมีวันหยุดต่อเนื่อง อาทิเช่น การออกเดินทางท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดเทศกาลดิวาลี (Diwali) ของอินเดีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 และมาตรการยกเว้นวีซ่าของไทย

อีกทั้ง มีการฟื้นตัวของตลาดระยะใกล้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 612,904 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,783 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวอินเดีย เกาหลีใต้ จีน และรัสเซีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 45.23 ร้อยละ 8.15 ร้อยละ 5.81 และร้อยละ 0.82 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวลดลง ร้อยละ 25.32 เนื่องจากสิ้นสุดการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 19 พ.ย. 66 พบว่า สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วกว่า 1.01 ล้านล้านบาท

ซึ่งในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เป็นปัจจัยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และเอเชียตะวันออก  การเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตลอดจนภาวะสงครามของอิสราเอลที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 66 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (13 - 19 พ.ย. 66) จำนวนทั้งสิ้น 612,904 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 87,558 คน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 23,854,242 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,010,206 ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดจำนวน 83,900 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (72,693 คน) รัสเซีย (41,408 คน) อินเดีย (38,466 คน) และเกาหลีใต้ (34,397 คน)