วันที่ 21พ.ย.66เวลา10.00 น.ที่หนองน้ำสาธารณะหนองหิน บ้านบกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายวิเชียร  สมวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการคลองสวย  น้ำใส   คนไทยมีสุข  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการน้ำ  บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอีกทั้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลโดยการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำไม่ให้กีดขวางเส้นทางไหลของน้ำตลอดจนเป็นการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีพันโทไทย  ไชยสอง นางเบญจพร  โคตรสมบัติ  รองนายก อบจ.นายบุญแก้ว  สมวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร  เขต  2 นางเบญจวรรณ นามคง เลขาฯนายก สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และกำนัน   ผู้ใหญ่บ้านตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลนาแก  ตำบลแคนน้อย  ตำบลนาคำ และประชาชนชาวอำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในครั้งนี้