วันที่ 21 พ.ย.2566 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมนำเสนอร่างข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัด  ต่อนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานการประชุมฯ ) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี และศาลากลางจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้า สนง.จ.อุดรธานี เลขาธิการสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม


ประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ 1. เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ  จ.หนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค.2566 โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)เป็นประธานการประชุม ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ  จ.หนองบัวลำภู ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้ดำเนินการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดประชุมร่วม ก.บ.ก. กรอ.กลุ่มจังหวัด และภาคีเครือขายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้ จึงขอให้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้ง 5 จังหวัด (จ.บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี)  ได้นำเสนอร่างข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงหมาดไทย  และต่อคณะที่ประชุมทราบ 

2.เรื่องข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ โดยขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด นำเสนอข้อมูลการจัดทำข้อเสนอตามประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการสำคัญของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด  การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร  การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และ   ด้านอื่นๆ โดยกำหนดให้จัดประเภทของข้อเสนอ ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และ   ข้อเสนอแนวทางนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ได้กล่าวต่อที่ประชุมบางตอนว่า “กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จ.อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และจ.บึงกาฬ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สู่การค้าและโลจิสติกส์ เกษตร อุตสาหกรรมมูลค่าสูง เมืองหน้าด่าน อยู่อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดฯ ในระยะ 5 ปี ได้แก่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด รักษาสมดุลย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข”  

นอกจากนี้ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ได้กล่าวถึงประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัด 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศคลินิกมีบุตรยาก(ส่งเสริมการมีบุตร) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม โครงการจัดตั้งโรพยาบาลจิตเวช จ.อุดรธานี และ จ.บึงกาฬ  2.ด้านการเกษตร มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรภายใต้การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ โครงการศึกษาผลกระทบการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 3.การการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสบายดี 4.การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.บึงกาฬ และ จ.หนองบัวลำภู เป็นต้น