กรุงเทพประกันภัย ร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนา  จัดโครงการอุปสมบทหมู่  ในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท 19 คน และปฏิบัติธรรม 16 วัน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา


 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดงานบุญครั้งใหญ่ภายใต้โครงการอุปสมบทหมู่   77 ปี กรุงเทพประกันภัย เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ จะครบรอบ 77 ปี แห่งการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 19 คน ซึ่งได้รับความกรุณาจากพระพรหมวชิรสุธี  (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวชิรสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีขลิบผมนาค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และจัดพิธีขอขมาและพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน  พร้อมครอบครัวและญาติ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทดังกล่าว ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 
สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ 77 ปี กรุงเทพประกันภัยดังกล่าว พระนวกะทั้ง 19 รูป ได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นเวลา 5 วัน และเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 11 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 วัน


 
ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัย ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสศึกษาธรรมวินัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา ญาติ และผู้ที่เคารพนับถือศรัทธา ตลอดจนถือเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป