นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับนางสิริพร  ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นางสาวจิราภรณ์  เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น ในกิจกรรม INSURANCE FOR SOCIETY จัดโดยสำนักงาน คปภ. ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น จังหวัดกาญจนบุรี