วันที่ 5 ม.ค.2567 "บิ๊กแป๊ะ" ถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2567 (ชุดใหม่) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายก, พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ อุปนายก, นายมนตรี ไชยพันธุ์ อุปนายก, นายไทวุฒิ ขันแก้ว กรรมการกลาง, นายสุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์ ปฏิคม, นายโสภิต ภาโนมัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นางสาวสิริลักษณ์ ทัดมั่น เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ อ่อนโก้ก นายทะเบียนและผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมประชุม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการพัฒนากีฬาและแผนงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ กีฬาแห่งชาติ เพื่อต่อยอดโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและระดับอาชีพ รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายด้านกีฬาเพื่อเยาวชนทั่วกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการเล่นกีฬาตั้งแต่รากหญ้าจนถึงระดับทีมชาติไทยและอาชีพในอนาคต

อย่างไรก็ตามยังมีวาระเพิ่มเติมอาทิ คําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาชุดใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 2566, กิจกรรมประจําปีของสมาคมกีฬาฯ ที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ดําเนินการ ตั้งแต่ปี 2562-2566, การรับและส่งมอบงานสมาคมกีฬาฯ จากคณะกรรมการบริหารชุดเดิม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567, ค่าใช้จ่ายสํานักงานของสมาคมกีฬาฯ ประจําเดือนโดยประมาณ, รายชื่อสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬาฯ ฯลฯ