สศช.จับมือภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประกวดโครงการ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในรอบนำเสนอผลงานและชิงชนะเลิศ ณ ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัลและโลกเสมือน (Virtual Media Lab) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ สศช. และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดโครงการ Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน เป็นการจัดงานสืบเนื่องจากงาน “ก้าวพอดี” ที่ สศช. จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ชนะการผลิตวีดิทัศน์สั้นที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีผู้สนใจร่วมส่งวีดิทัศน์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 ทีม และได้มีการคัดเลือกจนกระทั่งได้ 10 ทีมสุดท้าย (มิติละ 2 ทีม) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Incubation Programme เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs รวมถึงการผลิตสื่อและทำคอนเทนต์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย (1) ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. (2) คุณจอมขวัญ ภิญโญวิทย์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (3) ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (4) คุณอาสา ผิวขำ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (5) คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud และ (6) คุณเอริกา เมษินทรีย์ เช็น ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge

สำหรับผลผู้ชนะเลิศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม (People) ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง นำเสนอผลงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) ทีมเยาวชน 2030 นำเสนอผลงานเกี่ยวกับแนวคิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ทีมไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นตัวท็อป นำเสนอผลงานเรื่องผลกระทบของ Fast Fashion ต่อโลก มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) ทีม Change your mind นำเสนอผลงานเกี่ยวกับความรุนแรงในสถานศึกษา และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ทีมหมู่เฮา_official นำเสนอผลงานความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SDGs

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Top of The Top ซึ่งคัดเลือก 1 ทีม จากผู้ชนะเลิศทั้ง 5 มิติ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีมไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นตัวท็อป โดยผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี โดยคุณภัทรดา ผาเหลา หนึ่งในสมาชิกทีมไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นตัวท็อป เผยว่า “แนวคิดของผลงานที่นำเสนอคือ ความต้องการที่จะสื่อสารให้ทุกคนรับทราบถึงผลกระทบของแฟชั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรา เนื่องจากเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราใส่ทุกวัน และเราทุกคนสามารถช่วยโลกของเราได้ ด้วยการนำเสื้อผ้ามาใช้ซ้ำด้วยหลัก 3 R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle เพื่อลดการผลิตเสื้อผ้าใหม่ตามกระแส Fast Fashion  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อโลกในหลากหลายมิติ ซึ่งตนเองในฐานะเยาวชน อยากให้ทุกคนตระหนักถึง SDGs ให้มาก และเข้าใจหลักการที่จะช่วยโลกของเรา โดยอยากให้ทุกคนรักโลกเหมือนอย่างที่รักตัวเอง เพื่อทำให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขตลอดไป” 

ทั้งนี้ โครงการ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” จัดขึ้นโดย สศช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ SDGs รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs ในช่วงครึ่งหลังของวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทั้งสังคมที่เป็นโลกเสมือน (Virtual Society) และสังคมที่เป็นโลกจริง (Physical Society) ให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดตามผลงานผู้ชนะได้ที่ TikTok: @thailandssdgs.nesdcfan ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ของไทย ได้ที่: https://sdgs.nesdc.go.th/