เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวเดินทางมาที่ตึกบัญชาการรถไฟ (สำนักงานใหญ่) เพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการรถไฟฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย  

นอกจากนี้ ยังมีพนักงานที่ปฏิบัติงานตามสถานีรถไฟและโรงรถจักรต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงความขอบคุณที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ได้เข้ามาดูแลการรถไฟฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ภารกิจของการรถไฟฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแผนงานที่กำหนดไว้หลายด้าน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย  

นายวิรัตน์ สมีแจ่ม ผู้แทนพนักงานและลูกจ้างการรถไฟฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ในการเข้ามาบริหารงาน การรถไฟฯ และดูแลประชาชน รวมถึงดูแลสวัสดิการของพนักงานการรถไฟฯ ทำให้การรถไฟฯ มีความเจริญความก้าวหน้า และพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะการนำนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม มาขับเคลื่อนดำเนินการจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายด้าน อาทิ การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางให้ประสบความสำเร็จตามแผน การปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ สร้างขวัญกำลังใจด้านสวัสดิการแก่พนักงาน จนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนรถไฟ และองค์กร  ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา เป็นยุคที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระบบรางครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ที่ทำให้องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ มีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพนักงานการรถไฟฯ ต่างพร้อมใจกันสนับสนุนให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย