บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาของไทย สร้างเด็กดี มีคุณธรรม สานต่อโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)  หนุน 74 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน  ควบคู่ไปกับการสร้างผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่  (School Partner : SP) ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน สู่โรงเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (Excellent)  

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล  ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของซีพีเอฟ เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทย และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จึงมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการฯ ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ก้าวสู่ปีที่ 9 
 
  
ตลอด 9 ปี บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการ ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล เพิ่มความเข้าใจและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ ได้แก่ โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย ฯลฯ โดยล่าสุด ในปีการศึกษา 2567 ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียน รวม 74 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี        

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนโรงเรียนภายใต้การดูแล เป็นไปได้อย่างดี เพราะความร่วมมือของ  บุคลากรของบริษัทที่อาสาเป็น ผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่  หรือ School Partner  (SP) เข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน บริษัทฯ มี SP ทั้งสิ้น   93 คน เป็นคู่คิดพัฒนาโรงเรียน โดยร่วมทำงานและวางแผนการพัฒนากับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทย ตอบโจทย์ความต้องการที่สอดคล้องบริบทของโรงเรียน และปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนขององค์กร  

ซีพีเอฟ  ร่วมขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี เป็นการทำงาน 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์  5 ด้าน คือ การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน    ปัจจุบัน  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ในความรับผิดชอบของซีพีเอฟ ทั้งสิ้น 302   โรงเรียน