วันที่ 24 พ.ค.67  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยพร้อมเพรียงกัน

              เนื่องด้วยนโยบายสำคัญ ประการหนึ่งของรัฐบาลตลอดมา คือ การปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งยวด  ในอันที่จะเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติ ให้เป็นปีกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้น จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกมิติ และเป็นรากฐาน ให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          จึงได้จัดทำโครงการ จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้สถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อันดีให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญ  ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ต่อมา กระทรวงมหาดไทย  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว  จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับมอบให้จังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว  กล่าวว่าหลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศ จะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนยังเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ