ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH นั้น

บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้น BKI ร่วมทำการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน และโปรดดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงานโอนหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการตอบรับคำเสนอซื้อและแลกหุ้น โดยมีขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BKI ดังนี้

กรณีมีหุ้นอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless) สามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ที่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ระบบ e-Tender) 

กรณีมีใบหุ้นหรือฝากหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชี 600 สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองกับทางบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ณ ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ทั้งนี้ ไม่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ 

สำหรับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากตอบรับคำเสนอซื้อภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น และ BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ BKIH โดยจะสามารถซื้อขายหุ้น BKIH ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก BKIH นอกจากนี้ BKIH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจะมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสามารถขยายการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น จากการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามแผนการดำเนินงานในอนาคต  

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเเลกเปลี่ยนหุ้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BKIH Call Center โทร. 0 2285 8999