เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพให้ผู้พิการเปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center”
ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี


 
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า       เพื่อตอกย้ำการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนแก่สังคม โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุล ในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติขององค์กร พนักงานภายใน พาร์ตเนอร์ ลูกค้า สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย


 
ล่าสุด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพเพื่อคนไทย” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความสามารถและทักษะวิชาชีพให้กับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และได้รับความสำเร็จในสังคมที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน


 
โดยศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  “MTL Smile Contact Center เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพเพื่อคนไทย” บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน ปรับพื้นที่ในการทำงานต่างๆ ให้มีความสะดวกสบาย และมีความเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิการ รวมถึงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับระบบหลักในการบริการลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้พิการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเท่าเทียม พร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งพิการทางร่างกาย มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานในวิชาชีพ สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิการ
 
ตลอดจนการให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการทำงานร่วมกับผู้มีความรับผิดชอบในการดูแลและส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิการทุกคน เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง  เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งยังเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในการสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสังคมที่เท่าเทียม
 
“สิ่งสำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือ การประสานความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินธุรกิจในทุกๆ วัน บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)  เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”  นายสาระ กล่าว
 
โดยเมื่อเร็วๆ นี้  นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ บาทหลวงก่อเกียรติ ดีศรี ประธานบริหาร บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมทำพิธีเปิด ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “MTL Smile Contact Center เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างอาชีพเพื่อคนไทย” ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี อย่างเป็นทางการ