กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี เชิงรุก ประจำปี 2567” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นำทีมโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกัน
วินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี เชิงรุก ประจำปี2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน