บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรก และเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ได้รับการยกย่องจากการสร้างแรงกระเพื่อมแห่งความดีต่อสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา" ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 40 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน
พิธีมอบรางวัล Moral Awards 2022 และเกียรติบัตร ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี  นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3
 
 รางวัล Moral Awards 2022 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และมีการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์คุณธรรมได้ให้การสนับสนุนโครงการตามรอยพระราชา ซึ่งเป็นโครงการน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งในด้านการศึกษาดูงาน การลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และการต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

 ทิพยประกันภัยยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และร่วมสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ