วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ดำเนินการเชิงรุก ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ควบคู่ไปกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ นั้น
 
นายคารม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567  ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ผ่าน 8 กลไกหลัก ได้แก่ 1. การกระจายออกนอกแหล่งผลิต 2. การเชื่อมโยงต้นทาง-ปลายทาง 3. การทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า 4 .การผลักดันส่งออก 5. การส่งเสริมการแปรรูป 6. การรณรงค์บริโภค 7. การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง และ 8. ความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร
 
“มาตรการทั้งหมดนี้ จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเป็นทีมไทยแลนด์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ช่วงผลผลิตออกจนผลผลิตสู่ตลาด เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาล้นตลาด หาทางช่วยระบายผลผลิตผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรอยู่ได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลผลิตผลไม้ได้ออกสู่ตลาดเกินกว่าครึ่งทางแล้ว พบว่า ราคาดีทุกตัว ไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ เป็นผลจากที่รัฐบาล  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย กำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2567 ไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด” นายคารม กล่าว