กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นให้รถยนต์ใช้แล้วพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.03 ที่เป็นรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งเห็นชอบในหลักการของมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้ทุนทางวัฒนธรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ให้รถยนต์ใช้แล้วที่เป็นรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งเห็นชอบในหลักการของมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณ เช่น การประกวดรถยนต์โบราณ (Classic Cars) การจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์โบราณ (Classic Cars) การจัดขบวนคาราวานรถยนต์โบราณ (Classic Cars) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตหรือบูรณะ (Restoration) รถยนต์โบราณ (Classic Cars) ในประเทศ และส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ของภูมิภาค มุ่งสู่แหล่งวัฒนธรรมการเป็นศูนย์อนุรักษ์รถยนต์โบราณในการซื้อขาย จัดแสดง และการซ่อมบำรุง ผ่านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้ารถยนต์โบราณ (Classic Cars) อย่างไรก็ตาม ให้มีการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ารถยนต์โบราณ (Classic Cars) ตามพิกัด 87.03 เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น (ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถอื่นๆ) เพื่อเป็นการจูงใจในการสนับสนุนจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ในประเทศ
โดยปัจจุบัน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้อยู่ได้ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วหลายประเภทเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังคงคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยหลักการนำเข้ารถยนต์โบราณ (Classic Cars) ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม -  12 มิถุนายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 

#กรมการค้าต่างประเทศ #ข่าววันนี้ #ประชาพิจารณ์ #นำเข้ารถยนต์โบราณ #รถยนต์โบราณ