ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
ประชุมอกท.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯภาค.ใต้
ย้ำมวลสมาชิกเดินตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสกสรร สิทธาคม
Seksan2493@yahoo.com

28 เดือน พ.ย.ถึง 2ธค.59 ที่ผ่านมาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.)ภาคใต้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 38 โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเป็นเจ้าภาพก่อนจะประชุมใหญ่รวมทุกภูมิภาคที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีในราวช่วงต้นปี2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการประมงในภาคใต้ทั้งสิ้นราวๆ 15 แห่งมาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รองเลขาธิการกอศ.)เป็นประธาน

ในการจัดประชุมวิชาการอกท.ฯ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการกอศ.)ได้ให้โอวาทว่าเพื่อเป็นการเดินตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร พระราชทานแนวทางการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จนได้รับพระฉายาว่าทรงเป็นเกษตราธิราชหรือ “กษัตริย์เกษตร” จึงขอให้สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯทุกคนจงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจงภูมิใจว่าเราคือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเช่นกัน ดังพระบรมราโรวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2507 ว่า “เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาจากการสร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของเกษตรกรเป็นสำคัญ และงานทุกๆฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ”

ในส่วนท้องที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการศึกษาโดยตรงทุกระดับเช่นกันคือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้แนวคิดไว้ความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์เป็นประการแรกคือต้องการให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นลำดับแรก ดังนั้นสถานศึกษาจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตร โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมงที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสอศ.ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะวิทยาลัยซึ่งเป็นอกท.หน่วยของภาคใต้ทั้ง 15 หน่วยมีความตระหนักถึงความสำคัญนี้ พยายามสร้างความมีส่วนร่วมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนในการเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านนายวณิชย์ อ่วมศรีประธานพิธีการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.)ระดับภาคใต้ครั้งที่ 38 ประจำปี2559 กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานและเป็นกำลังใจในการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนทางด้านอาชีวศึกษาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง เพื่อจะหล่อหลอมปลูกฝังความรู้ความสามารถในทางอาชีพที่มีทั้งความรู้ความชำนาญการฝีมือทำให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลมีคุณภาพของสังคมเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยให้สมาชิกอกท.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีพเกษตรกรรมอาชีพการประมง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสามารถปฏิบัติตนเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

ประธานการประชุมกล่าวว่าในฐานะที่สมาชิกทุกคนเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในภาคการเกษตร และการประมงท่านต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือความขยันหมั่นเพียร ความอดทน รู้จักเก็บออม ไม่ฝักไฝ่อยู่ในความโลภ มีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน เพื่อให้มีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งออกไปประกอบอาชีพต่างๆอย่างมั่นใจ โดยตระหนักสำนึกตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแล้วนำเอาความรู้แบบพัฒนาทางการเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรตัวจริงได้ด้วย

“ การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆไปพัฒนาตนเองในงานอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศชาติของเรามีความมั่งคั่ง ทั่นคงเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงมวลมนุษยชาติต่อไป”นายวณิชย์ อ่วมศรีกล่าวทิ้งท้าย

การจัดประชุมอกท.ภาคใต้ครั้งที่ 38 นี้วิทยาลัยที่เป็นสมาชิกอกท.ภาคใต้ทั้ง 15 หน่วยได้นำเอารูปธรรมที่เกิดความรู้จุดประกายความคิดถ่ายทอดเป็นรูปธรรมนำมาจัดแสดงเชิงการประกวดประขัน หรือในความเป็นจริงก็เพื่อให้คนทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนลูกหลานของตนจนมีความรู้ความสามารถ รวมถึงเยาวชนเองที่อยู่ต่างวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันไปด้วย
อย่างเช่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพัทลุงนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมมาแสดงเป็นวิถีเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนจนมีรายได้โลละ 600 บาท ผลผลิตขายได้ทั้งตัวไส้เดือน ดินที่เลี้ยงไส้เดือน น้ำที่เรียกว่าฉี่ไส้เดือนไปทำเป็นปุ๋ย นักเรียนนักศึกษาบอกแนะนำให้ทำเป็นอาชีพเสริมได้ เป็นอาชีพเสริมที่ยึดหลักเดินตามเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โดยภาพรวมแล้วนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศถูกปลูกฝังให้เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการประมงยึดหลักดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่ฯเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายคือความสุขอย่างยั่งยืนบนความพออยู่พอกิน