เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2560 กรณีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย ได้มอบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯศึกษาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ กับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่า หลังจากได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายแล้ว พบว่าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ... มีหลักการพื้นฐานไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่มีบางเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจน เช่น การบัญญัติให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสาธารณะ ซึ่งขัดต่อหลักสากลที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน รวมถึงไม่มีบทบัญญัติเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ เป็นต้น

นายออมสิน กล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯได้เสนอให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ใน 9 ประเด็น เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การกำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบายปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขนี้เป็นรายมาตรา ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป