“สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ได้รับการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2548 เนื่องในวโรกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 4 รอบ โดยเป็นสถาบัน-การศึกษาเอกชน เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศให้มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ขึ้น โดยการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับสูง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศมีเป้าหมายสูงสุดคือ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

“สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา มีหน้าที่จัด-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล ดังวิสัยทัศน์ของสถาบันคือ “Producing Leaders in Science and Technology : สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากกว่า 150 ราย โดยสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และได้เข้าทำงานกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง อาทิ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง นักวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น

สำหรับการเรียนการสอนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน 3 สาขาวิชา คือ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวิภาพประยุกต์ และเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสอนแบบวิธีบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนำประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวม รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสร้างความเข้าใจบนฐานความรู้ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้การวิจัยนำสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Translational Research)

สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนำของโลกมาร่วมสอน เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันด้านการศึกษาระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่ทันสมัย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะจัดงานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2017 ขึ้น ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในระดับปริญญาโท จำนวน 30 ทุน และระดับ ปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่าครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุนอีกด้วย ตั้งแต่ 7,000-10,000 บาท

นอกจากนี้ ในงานวันดังกล่าวจะมีการแนะนำสถาบันและหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2128 หรือ Website : www.cgi.ac.th