.ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วันที่ 14 มกราคม 2556เป็นวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดนิทรรศการ เปิดเป็นสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สถานที่จัดงาน ณ ถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ใช้ชื่อว่า “ถนนสายวิทยาศาสตร์” โดยจัดตั้งแต่วันที่ 12-14 มกราคมนี้ เวลา 09.00 - 17.00 น ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ น้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการที่ทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาค้นหาคำตอบและแก้ปัญหา ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริ ต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด รวม 29 สถานี กว่า 100 กิจกรรม

กิจกรรมที่จัดภายในงาน อาทิเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีไฮไลท์ของกิจกรรมการเรียนรู้และหลักการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโยลีและนวัตกรรม (วทน.) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ กิจกรรม หนูน้อยตามรอยพ่อด้วย วทน. อย่างพอเพียง ของ องค์การพิพิธภัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เช่น สถานีทำของเล่น ตามรอยพ่อ ที่นำทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้มีประโยชน์สูงสุด เด็กๆ ได้ลงมือประดิษฐ์และเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดิน เพื่อการทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ และอยู่อาศัย และ สถานีมีอะไรในแก้มลิง เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำในพระราชดำริการสร้างพื้นที่ กักเก็บน้ำไว้ รอการระบาย เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง โดยในกิจกรรมจะได้เรียนรู้พฤติกรรมการกินของลิง ที่เก็บอาหารไว้ที่กระพุ้งแก้มได้คราวละมาก ๆ จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินในภายหลัง ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในโครงการพระราชดำริ เป็นต้น

และในวันที่ 14 มกราคม 2560 อพวช. ได้จัดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ณ คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น. โดยมีนิทรรศการหลักใน 3 อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการพิเศษจากต่างประเทศชุด Strange Matter วัสดุประหลาดวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ พร้อมเปิดลานกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ เกมแป้นบาสมหาสนุก, ทดสอบพลังต่อย, หลุมหลอกตา, ลูกข่างลวงตา, กำหมุนบิน, ปั้นดินให้เป็นดาว, แว่นสุริยะ, ปีนหน้าผา เป็นต้น 2. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ บริเวณชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน เวลา 10.30 – 19.00 น.ชมฟรีตลอดวันกับนิทรรศการและกิจกรรมสุดหรรษา เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์, บ้านนักวิทย์น้อย, kids zone, Enjoy Maker Spaceพร้อมด้วยฐานกิจกรรมพิเศษ อาทิ เกษตรทฤษฏีใหม่ฯ, ดินของพ่อ, รู้รักหญ้าแฝก, เข็มกลัดปณิธานความดีเพื่อพ่อ เป็นต้น