นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ชี้แจงกรณีที่องค์กร World Monument Fund ออกมาเปิดเผยว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกทำลายจากการพัฒนาโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รัฐบาลวางแผนจะสร้างทางเลียบล้ำลงไปในแม่น้ำ กว้างข้างละ 10 เมตร และยาวตลอดแนวลำน้ำ 2 ฝั่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 57 กิโลเมตร พร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่แสดงความเห็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องไม่มีการก่อสร้างใดๆ ลงในแม่น้ำ ก่อนที่จะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน หรือการออกแบบดีไซน์พื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบท ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวด้วยว่า จากการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมดพบว่าบริเวณที่เหมาะสมจะดำเนินงานโครงการในระยะแรก อยู่ในช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางฝั่งละ 7 กม. รวมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 14 กม. เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมด้านกายภาพ การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งต่างๆ ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ สืบสานวิถีชิวิตที่มีมาในอดีตและพัฒนาให้มีความยั่งยืนในอนาคต จึงได้มีการออกแบบรายละเอียดพร้อมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) เพื่อการก่อสร้างโครงการในระยะแรก โดยรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย ทางเดินและทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยาความกว้างประมาณ 10 ม. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะและเส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ “จะเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ดำเนินการศึกษาอย่างรอบด้านครบถ้วนในทุกประเด็น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสังคม โดยมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนในหลายช่องทาง ทั้งการพบปะกับชุมชนโดยตรงและการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ทำให้สามารถสร้างความเข้าใจที่รอบด้านแก่ประชาชนและสังคม จนได้รับความร่วมมือดีขึ้นเป็นลำดับ รวมทั้งยังได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและยินยอมย้ายออกไป โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือและจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ เพื่อให้ชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนผิดกฎหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย” ผู้อำนวยการสำนักการโยธากล่าว สำหรับข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ขอเรียนว่า ข้อทักท้วงต่างๆ ที่มีการเผยแพร่และนำเสนอทางสื่อต่างๆ นั้น บางส่วนมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งกทม. สามารถให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงได้ทุกประเด็น พร้อมที่จะรับฟังและสร้างความเข้าใจกับผู้เห็นต่างเพื่อให้มีความเข้าใจโครงการอย่างถูกต้อง