ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] แรงงานในความต้องการของอีอีซีในระยะเร่งด่วน 16,567 คน จะต้องเร่งรัดให้ได้กำลังแรงงานเพื่อรองรับความต้องการของบริษัทที่ บีโอไอ ให้การสนับสนุน 2,000 ราย ภายในปี 2563 ซึ่งจะต้องพึ่งทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนร่วมกันสร้างกำลังแรงงานในเทคโนโลยีระดับสูงไว้รองรับ แม้ว่าจะใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระ 200 ล้านบาท ภาคเอกชนอีก 200 ล้านบาท เป็นเพียงแผนที่จะพัฒนากำลังคนเหล่านั้น แต่การปฏิบัติให้ได้มา ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะจะทำอย่างไร เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องเตรียมจัดหาไว้รองรับ มิฉะนั้น บริษัทเหล่านั้นจะถอดใจ เพราะไม่มีแรงงาน จึงเป็นเรื่องที่ บีโอไอกับบอร์ดของ อีอีซี จะต้องสร้างกำลังคนให้ได้ “คน” เปลี่ยนมาเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” และปัจจุบันต้องเป็นแรงงานที่เป็น “ทุนมนุษย์” รองรับกับเทคโนโลยี 4.0 หรือ 10 S-Curve ของรัฐบาล และบริษัทชั้นนำที่มาลงทุนในอีอีซี คงมิใช่แรงงานแบบเดิมๆที่สถาบันการศึกษาเตรียมไว้ในอดีต ซึ่งคงต้องปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ ความต้องการของบริษัท 2,000 บริษัท ในอีอีซี มีความต้องการบุคลากรในระยะเร่งด่วน อาทิเช่น ดิจิทัล 80 คน การแพย์ 188 คน แปรรูปอาหาร 319 คน การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 501 คน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ 2,789 คน อากาศยาน 401 คน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 530 คน ยานยนต์และชิ้นส่วน 2,168 คน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3,500 คน ท่องเที่ยว 320 คน อื่นๆ 5,789 คน รัฐบาลคงต้องหาแนวทางจัดหลักสูตรโดยเฉพาะนำคนจากสถาบันการศึกษามาอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน-1ปี และจัดหลักสูตรใหม่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนให้มาฝึกงานในบริษัทเฉพาะทางเพื่อฝึกงานจริง ซึ่งภาคเอกชนต้องยอมที่จะออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ เช่น เรียนฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ และสำเร็จแล้วได้งานทำทันที รวมถึงเงินเดือนที่มากกว่างานทั่วๆไปอย่างน้อย 25-50% ในระยะยาวคงต้องจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงให้สามารถจบแล้วออกไปทำงานได้ทันที โดยบริษัทภาคเอกชนจะต้องลงทุนร่วม รวมถึงประกันรายได้เมื่อเข้าทำงานเพราะ “ทุนมนุษย์” มิใช่จะหากันได้ง่ายๆเหมือนเดิมอีกต่อไป มหาวิทยาลัยอละอาชีวศึกษาควรต้องปรับตัวเองค่อนข้างมาก ลดหลักสูตรที่ไม่เป็นความต้องการในอนาคตลง แล้วเปิดหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชา New-S-Curve ให้มากขึ้น เพราะความต้องการกำลังคนที่มีทักษะมากขึ้น “ทุนมนุษย์” จึงมีความสำคัญไม่แพ้การลงทุนที่เป็นตัวเงิน มิฉะนั้นจะเชิญใครเขามาลงทุนเขาจะถามเรื่องการเตรียมคนสำหรับเขาไว้หรือไม่ อีอีซี จะสำเร็จลงได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน 5 เรื่อง ต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง มหานครการบิน ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือแหลมฉบัง ตามมาด้วยการสร้าง “ทุนมนุษย์” ไว้รองรับอนาคตนั่นเอง