ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] อุดมศึกษาเริ่มปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวกระโดดตามความถนัดเพื่อตอบโจทย์ประเทศกันแล้ว มิใช่ค่อยเป็นค่อยไป (incremental) เช่นในอดีต เพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก เป้าหมายของ Reinventing มหาวิทยาลัยก็เพื่อพลิกโฉมประเทศ (Reinventing the Nation) ในการสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value Based Economy และการทำงานแบบจตุรภาคีระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ในการปรับโครงสร้างการจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ 5 กลุ่ม โดยมีสถาบันวิจัยเป็นผู้คอยสนับสนุน ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของประเทศ และเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ การมีทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ต่อการวิจัยและนวัตกรรมให้แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการ Reinventing University Platforms ใน 5 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 2.การพัฒนาแรงงานบุคลากร 3.ความเป็นนานาชาติ 4.การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.การสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูประบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน (Management Transformation) ได้แก่ 1.ระบบบริหารงานบุคลากร -เน้นสมรรถนะและจริยธรรม -การบริการผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) -การดึงดูดผู้ที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ -การเตรียมย้ายบุคลากรกับหน่วยงานอื่น -ระบบ adjunct assignment เป็นต้น 2.ระบบการเงินและงบประมาณ -มีจุดเน้นตรงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย -outcome-oriented 3.การแก้ข้อจำกัด -ปลดล็อกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เป็นอุปสรรคแก่การทำงานของบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถทำงานตามเป้าหมายโดยมีผลสัมฤทธิ์ของงาน 4.ธรรมาภิบาล -ปรับหรือแก้ไขระบบธรรมาภิบาลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เน้นการทำงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ กับงานที่ได้รับมอบหมายทุกระดับ -การทำงานที่ยึดนโยบายที่ถ่ายทอดจากระดับสภามหาวิทยาลัยสู่ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าอุดมศึกษาได้เตรียมรองรับการพลิกโฉมเข้าสู่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้ ประเทศชาติเริ่มเห็นความสว่างบ้างแล้ว หากหน่วยงานร่วมมือและคอยสนับสนุนต่อไป