แสงไทย เค้าภูไทย ฟินแลนด์ครองแชมป์ชาติที่มีความสุขที่สุดในโลก เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ส่วนความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย แอฟริกาใต้ครองแชมป์ ไทยอยู่กลางๆ รายงานของ World Happiness Report ของข่ายงานพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Solutions Network) ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ปีนี้เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องที่ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชาติที่มีความสุขที่สุดในโลกจากการสำรวจ 150 ประเทศทั่วโลก ชาติในกลุ่มนอร์ดิกหรือยุโรปเหนือล้วนติดอันดับสูงในการจัดอันดับครั้งนี้ อันได้แก่ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวีเดนและ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อิสราเอล นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐฯ อังกฤษ รวมอยู่ใน 20 อันดับชาติมีความสุขที่สุดในโลก ตัวชี้วัดความเป็นชาติที่มีความสุขทคี่สุดในโลกได้แก่อายุขัยและความมั่งคั่งมั่นคง ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) เฉลี่ยต่อหัว การช่วยเหลือเกื้อกูลจากสังคมในห้วงลำบากหรือวิกฤติ คอร์รัปชันต่ำ ความเชื่อมั่นในสังคมสูง ความมีน้ำใจและความเกื้อกูลต่อกันในประชาคมและเสรีภาพในการตัดสินใจสำคัญๆในชีวิต ขณะเดียวกันมีการเผยแพร่การจัดอันดับความเหลื่อมล้ำด้วยการถือครองทรัพย์ของประชากร 1% ต่อ 99% ที่เหลือโดยไทยติดอันดับที่ 1 อันดับรองจากไทยในด้านความเหลื่อมล้ำก็คือรัสเซียที่ตัวชี้วัดได้แก่การถือครองทรัพย์สินของประชากร 1% ต่อ 57.1 % สัดส่วนน้อยกว่าไทยถึง 9.8% อันดับ 3 ได้แก่ตุรกี สัดส่วนประชากร 1% ถือครองทรัพย์สิน 54.1% อันดับ 4 อินเดีย ประชากร 1% ถือครองทรัพย์สิน 51.5% ของทรัพย์สินที่ประชากรทั้งประเทศถือครองรวมกัน เป็นคนละเรื่องกับที่ธนาคารโลกจัดอันดับความเหลื่อมล้ำความมั่งคั่ง (Highest Wealth Inequality)โดยใช้ดัชนี Gini index ชาติที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยที่สุดในโลกได้แก่แอฟริกาใต้ ดัชนี -63.0% ส่วนชาติที่ดัชนีความเหลื่อมล้ำความมั่งคั่งต่ำสุดคือสโลวีเนีย -24.6% ไทยอยู่กลางๆ อันดับที่ 103 ดัชนี-34.9% อันดับชาติที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวยมากที่สุดในโลก 10 อันดับได้แก่ (ดัชนี Gini ติดลบมาก มีความเหลื่อมล้ำมาก) 1. South Africa - 63.0% 2. Namibia - 59.1% 3. Suriname - 57.9% 4. Zambia - 57.1% 5. Sao Tome and Principe - 56.3% 6. Central African Republic - 56.2% 7. Eswatini - 54.6% 8. Mozambique - 54.0% 9. Brazil - 53.4% 10. Botswana - 53.3% ชาติที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวยต่ำที่สุดในโลก 10 อันดับ 1. Slovenia - 24.6% 2. Czech Republic - 25.0% 3. Slovakia - 25.0% 4. Belarus - 25.3% 5. Moldova - 25.7% 6. United Arab Emirates - 26.0% 7. Iceland - 26.1% 8. Azerbaijan - 26.6% 9. Ukraine - 26.6% 10. Belgium - 27.2% การวัดค่าความร่ำรวยหรือรายได้นั้น ได้จากการวัดที่รายได้ของคน 1% เทียบกับ ส่วนที่เหลือ อย่างแอฟริกาใต้นั้นประชากร 1% มีรายได้แค่ 20% ของรายได้รวมกันทั้งหมด ขณะที่ผู้มีรายได้สูงสุด 10% มีรายได้ถึง 65% ของรายได้ทั้งหมดรวมกัน รายได้ถือเป็นตัวชี้วัดฐานะและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสุข ด้านการกินดีอยู่ดีมีสุข ดัชนีความสุขกับดัชนีความเหลื่อมล้ำ ดูจะตรงกันกันข้าม แต่ที่จริงแล้ว มันสามารถนำมาเปรียบเทียบถ่วงน้ำหนักกันได้ หักกลบลบกัน ได้ค่ามัธยฐานมาเป็นดัชนีชี้วัดความสุข ความทุกข์ได้ไม่ต่างกัน