ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] สงครามยูเครนกับรัสเซียส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้น ข้าวของแพงไปหมด ประกอบกับโควิด-19 พ่นพิษอีก ทำให้คนไทยต้องจนลง โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนค่อนข้างจะห่างอย่างเห็นได้ชัด จากตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีคนหลายกลุ่มที่มีความมั่งคั่งต่างกัน โดยกลุ่มคนที่จนสุดมีมากถึง 20% โดยมีรายได้ประมาณ 11,500 บาท/เดือน กับกลุ่มคนที่รายได้ตั้งแต่ 57,000 บาท/เดือน มีความเหลื่อมล้ำต่างกันถึง 5.2 เท่า นับวันจะยิ่งห่างออกไปทุกวัน ประเทศไทยจึงควรปรับยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ความเป็นทันสมัยในบางโครงการที่พอจะมองเห็นในขณะนี้ เช่น 1.ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่พร้อมในการเป็น digital hub เพราะมีการใช้โทรศัพท์มือถือและข้อมูลทาง digital ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสามารถเร่งพัฒนาในเขตพื้นที่ของ จ.ภูเก็ตให้เป็น smart city สำหรับคนต่างประเทศเข้ามาพักผ่อน อันรวมถึง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติและพื้นที่ EEC น่าจะเป็นพื้นที่ digital ครบรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีของ digital ในการปรับรูปแบบของเทคโนโลยีเข้าสู่ AI และหุ่นยนต์ให้สมบูรณ์ได้ 2.Green Economy ในการใช้พลังงานหมุนเวียนจากสินค้าเกษตรได้ครบวงจร เช่น การใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนแทนการใช้น้ำมันทั้งพลังงานน้ำ แสงแดด ลม โดยเฉพาะการผลิตสินค้ารถยนต์ EV ที่มีครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า และสถานีเติมพลังงาน และยังสามารถผลิตพลังงานด้วยขยะที่มีอยู่มากมายให้เกิดมูลค่าได้อีกมาก 3.การแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นอุตสาหกรรมเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากนับล้านล้านบาท รวมถึงสินค้าอื่นๆแทนที่จะจำหน่ายไปแบบดั้งเดิมให้เป็นผลผลิตเชิงนวัตกรรมสร้างมูลค่าได้อีกมากมาย 4.รัฐควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในต่างประเทศแบบครบวงจร เรียกว่า Thailand Team ที่จะไปช่วยเสริมช่องว่างของประเทศนั้นๆที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยรวมทีมของไทยเข้าสู่การค้าขายในต่างประเทศ 5.รัฐควรผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub เพราะการสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียและกลุ่มคนร่ำรวยที่เคยมาใช้บริการให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งในเชิงธุรกิจด้านสาธารณสุขของไทยที่มีชื่อเสียงได้อีกทาง รัฐบาลพึงเก็บข้อมูลไว้เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือปรับนโยบายในบางเรื่อง ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณ แต่มั่นใจว่าถ้าทำได้น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนที่จะได้ผลประโยชน์กลับคืนมา มองเฉพาะบางโครงการคงช่วยให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้และเป็นการพุ่งเป้าสู่การพัฒนาของประเทศในโอกาสต่อไป เพื่อให้ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำของคนไทยลดลงได้บ้าง