20 มี.ค.60 นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การเข้าหาแหล่งเงินทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมศักยภาพทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับ และสามารถการสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้จึงได้จัดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2017” (BIDC 2017) ด้วยแนวคิด “Digital Wonderland” ความมหัศจรรย์ของดิจิทัลคอนเทนต์ ที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของทุกๆ อุตสาหกรรม โดยเป็นเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรม จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 และใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของไทยด้าน Animation Game E-learning Computer ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โดยที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการทั้งในการจัดงานที่ดึงนานาชาติเข้าร่วม เพื่อจะได้พบปะ เจรจาทางธุรกิจและตระหนักถึงศักยภาพดิจิทัลคอนเทนต์ไทยที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ด้วยความพร้อมทางด้านฝีมือ บุคลากรและการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง และจากผลการสำรวจพบว่าในปี 2558 มีมูลค่าตลาดรวมสูงกว่า 12,000 ล้านบาท และมีข้อมูลการส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และเกาหลี รวมกว่า 40 ราย เช่น CARTOON NETWORK STUDIOS จากประเทศสหรัฐอเมริกา CCTV ANIMATION CO จากประเทศจีน MIXI INC (XFLAG STUDIO) จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในประเทศไทยอีก 60 รายเข้าร่วมกิจกรรม

คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) กล่าวว่า บทบาทของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโต สอดรับกับนโยบายประเทศที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยเฉพาะตลาดส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์