ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ กรุงฮานอยสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชากรในภูมิภาคให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถปรับบทบาทให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 22 ประเทศ ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ จำนวน 10 ประเทศ รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลงานสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ระดับชาติของประเทศสมาชิกองค์การ ICA สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 12 ประเทศ