เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับกรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารระดับกรม การตรวจเยี่ยมในวันนี้ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรอบ ๗ เดือนที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงาน “พส. เร่งขับเคลื่อน 5 เดือน พุ่งสู่เส้นชัย” รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายผ่านระบบ Web Conference แก่หน่วยงานในสังกัด พส. ทั่วประเทศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า ได้มอบนโยบาย ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนงานใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) งานแก้ไขปัญหาขอทาน บ้านสวัสดิการข้าราชการ ให้ดำเนินการเกิดผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ๒) ให้บูรณาการกับการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่องบ้านเพื่อรองรับข้าราชการ และคนเร่ร่อนในเขตเมือง ๓) ให้ขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ โดยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้นำ ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ความประพฤติ ทุ่มเทเสียสละ และบูรณาการ ให้ผู้ปฏิบัติเกิดความศรัทธา สร้างขวัญกำลังใจ ทั้งด้านสวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานต้องมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธี เป้าหมายขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม นำผลไปสู่การปฏิบัติได้ โดยต้องยึดหลักกฎหมาย ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการมีส่วนร่วม โดย พม. พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติเพื่อบูรณาการงานอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน (Asian Plus)

๔) การตระหนักและให้ความสำคัญการในปฏิบัติงาน ต้องพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนต้องได้รับบริการและพึงพอใจมากขึ้น
ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมรับนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความเป็น เพื่อน พี่ น้อง การทำงานเป็นทีม เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร Thailand ๔.๐ พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ให้สอดรับกับนโยบาย ทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเป้าหมาย เสริมศักยภาพให้บุคลากร บูรณาการความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน