กลุ่มอนุบาลจังหวัดทำสำเร็จแอ็กทีฟเลิร์นนิ่ง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนเต็ม 100 ในบางวิชา รวมแล้วกว่า 770 คน ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 4 ปี ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่ได้ปฏิรูปแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ หรือ Active Learning และยังสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ฉะนั้น ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะต้องนำวิธีการเรียนรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในระดับอื่น ๆ โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสะเต็มศึกษา (วิทยศาสตร์, เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)

ด้าน ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดฯ โดยปรับแนวคิดการสอนที่เน้นเนื้อหามาเป็นเน้นการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ พานักเรียนคิดและทำ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองคิดและทำ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง หรือการเรียนแบบ Active Learning ส่งผลให้เด็กเรียนสนุกมีความสุขมากขึ้น เกิดความรู้ระดับความคิดรวบยอด สามารถนำหลักการไปวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

"หลังจากพิสูจน์ได้ว่าการเรียนแบบ Active Learning ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้น ทางสมาคมและโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จึงขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปสู่โรงเรียนอนุบาลเขตพื้นที่อนุบาลประจำอำเภอในหลาย ๆ จังหวัด โดยคาดหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ทั้งประเทศ" ดร.สำเริง กล่าว