มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวก.) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด งานเสวนาในหัวข้อ "ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0" ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำด้านโภชนาการ ประกอบด้วย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารคณะกรรมการอาหารและยา, ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับประเด็นสำคัญในการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและขยายศักยภาพการแข่งขันและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของรัฐบาลตามนโยบาย Thailand 4.0 ในเรื่องของโภชนาการและบทบาทการพัฒนาอาหารพรีเมียม พร้อมทำความเข้าใจกับฉลากยุค 4.0 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยฉลากโภชนาการแนวใหม่ จะเป็นมิตรกับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ .. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปรีดา โทร. 081-309-7997 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !!