ศอ.บต.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชาชนสู่ประตูการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนและการค้านานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ครัวอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...สู่ครัวจีนและครัวโลก”

29 พ.ค.60 ที่ศอ.อบ.นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก่ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการพัฒนามิติเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และความสําคัญของยุทธศาสตร3 “ครัวอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...สู ครัวจีนและครัวโลก” เชื่อมโยงภาพรวมการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากเกษตรแปลงใหญ สู่เมืองปศุสัตว 3และยุทธศาสตร์ 3 การค้าใน ตลาดโลกกับประเทศจีนและนานาประเทศมีการเชื่อมโยงการค้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและการค้านานาชาติ ภายใต้ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร3“ครัวอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต ...สู่ ครัวจีนและครัวโลก” และแนะนํา 4 เชฟ ลําดับที่ 1-4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะนําอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ ครัวจีน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.

นอกจากนี้ได้ดําเนินโครงการ “พัฒนาเครือข ายไก่ เบตงประชารัฐ” - ผู้แทนประชาชนเครือขายไก่เบตงประชารัฐไดรับความร่วมมือจากประชาชนเพื่อการ ชพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ เบตงอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ผ่าน “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ” (สถาบันพัฒนาเกษตรกรประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ )ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม เจริญจิตฯ ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศอ.บต.