นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่แล้วแต่หากบุคคลหรือบุคลากรภายในตำบลไม่ได้รับการพัฒนาหรือปลูกฝังในสิ่งที่ดีการขับเคลื่อนในด้านต่างๆก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจากจุดดังกล่าวที่จะทำให้ประชาชนเข้มแข็งก็ต้องสร้างและสระสมความรู้มาตั้งแต่เด็กๆได้รับความรู้ดังนั้นทางเทศบาลตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร จึงเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งการเรียนการสอนเพื่อสร้างเด็กตั้งแต่เยาว์วัยก่อนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด กล่าวว่า ในการพัฒนานั้นไม่ใช่ว่าจะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่เรามองว่าบุคลากรหรือประชาชนภายในตำบลจะต้องได้รับการพัฒนาด้วย หากจะให้ดีและเกิดผลมากที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ดังนั้นทางเทศบาลตำบลเดิดได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้มาตรฐานทั้งสุขภาพ ความรู้ความสามารถตามวัยก่อนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

นายวิจิตร  ทองแก้ว

“สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านมาเปิดศูนย์ตามวัดเพื่อนำเด็กในหมู่บ้านไปเรียนเเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ในแต่ละปีจะมีเด็กเพิ่มขึ้น ทั้งเด็กเข้าเรียนใหม่และเก่าก็จะเรียนที่เดียวกันจึงทำให้การเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงดูแลไม่ทั่วถึงอีกทั้งเด็กก็จะมีการกระทบกระทั้งกันตามประสาเด็ก ดังนั้นเมื่อเทศบาลมองเห็นปัญหาจึงคิดที่จะสร้างศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิดขึ้น โดยเริ่มแรกได้ออกประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆทั้ง 17 หมู่บ้านเพื่อขอความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ปกครองเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนภายในตำบลแล้วจึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้นและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558” นายกเทศมนตรีตำบลเดิด กล่าว

สำหรับอาคารเรียนมีจำนวน 5 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โดยรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบไปถึง 5 ขวบ จัดระเบียบการเรียนการสอนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป คือ เด็กเข้าปีแรก2 ขวบ เรียนอีกอาคารหนึ่ง ปี 2 ก็เรียนอีกอาคาร จะขยับตามชั้นเรียนไปเรื่อยจนกว่าจะจบแล้วไปต่ออนุบาล สาเหตุที่แยกอาคารเรียนเพื่อเด็กที่เข้ามาใหม่จะเอาใจยากจะร้องให้บ้างเพราะไม่เคยมาเรียนในช่วงอาทิตย์ เพราะห่างผู้ปกครอง ส่วนเด็กที่เข้าเรียนก่อนก็จะเรียนตามชั้นเรียนของตนเองอย่างสนุก เพราะบุคลากรหรือครูที่ทำการเรียนการสอนได้ส่งเข้าไปอบรมตลอดเพื่อเสริมสร้างความรู้ของตนเองเพื่อนำมาสอนเด็กให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมก่อนวัยเรียน

นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อธิบายต่อว่า ด้านการอำนวยความสะดวก ทั้งชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหาร ตลอดจนรถรับส่งนักเรียนทางเทศบาลบริการฟรีทุกอย่าง สำหรับอาหารนั้นต้องมีโภชนาการครบ 5 หมู่ เพื่อเด็กจะได้มีสุขภาพที่ดี ดังนั้นในการพัฒนาพื้นที่แล้วทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอย่างมากเมื่อเด็กมีความรู้ที่ดี มีคุณภาพตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นางสาวดวงใจ  ทองแก้ว

ด้าน นางสาวดวงใจ ทองแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลเดิด เปิดเผยว่าในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวน 250 คน มีบุคลากรทั้งครูและลูกจ้างจำนวน 21 คน ที่ทำการเรียนการสอนซึ่งหลักสูตรที่ทำการสอนนั้นสอนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เด็กทุกคนต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา

“นักเรียนจะมาถึงโรงเรียนก่อน เวลา08.30 น.จากนั้นเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นก็เข้าห้องเรียนทำการเรียนการสอนของแต่ละห้องที่วางตารางเรียนไว้แล้วแต่ที่สำคัญทางเทศบาลเดิดได้จัดจ้างพิเศษครูภาษาอังกฤษมาสอนให้กับเด็กนักเรียนด้วยซึ่งเด็กๆชอบอ่านและเขียนเป็นด้วยซึ่งการเรียนการสอนอย่างมีระบบและได้มาตรฐานเด็กนักเรียนที่เรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิดจะมีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะออกไปเรียนในชั้นต่อไป” นางสาวดวงใจ กล่าว

สมหมาย พาลพล / ยโสธร