เจาะลึกทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC สร้างเด็กศตวรรษที่ 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ขอเชิญครูอาจารย์ ทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC สร้างเด็กศตวรรษที่ 21" เพื่อให้ครูอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทักษะ 7C และ PLC อันจะนำไปสู่การเป็นครูไทย 4.0 ผู้มีทักษะ 7C ที่สามารถสร้างเด็กไทยให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเนื้อหาในการอบรมที่หลากหลาย อาทิ ทักษะ 7C มีอะไรบ้างและ PLC คืออะไร, เขียนแผน บูรณาการ ด้วยสูตรลัดมหัศจรรย์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก, สอนเด็กให้ได้หัวข้อโครงงาน สร้างนวัตกรรมหลากหลาย และกลยุทธ์ให้ได้หัวข้อวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น วิทยากรโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมนี้จะจัดในวันเสาร์ที่ 5 ส.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 โรงแรมสุรสัมมนาคาร มทส. จ.ครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
044-216131- 3 และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.chulabook.com

---------------