เวลา 09.30น.ของวันนี้( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมืองโดยในภาคเช้าจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ ในการค้นหาผู้เสพ ผู้บำบัด การส่งเข้าบำบัด ในภาคบ่ายจัดขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับยาตสพติดไปตามชุมชนต่างๆ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ๕ เส้นทาง ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ บริเวณชุมชนธนินทร ๑ กลุ่มที่ ๒ บริเวณชุมชนศิริสุข กลุ่มที่ ๓ บริเวณชุมชนตลาดฝั่งโขงดอนเมือง กลุ่มที่ ๔ บริเวณวัดคลองบ้านใหม่ กลุ่มที่ ๕ บริเวณชุมชนสะพานปูน และชุมชนประชากร ๔ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังภัยและแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร สำนักงานเขตดอนเมือง

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.นางวรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพฺิธีเปิดขบวนร่วมรณรงค์กับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังภัยยาเสพติดในชุมชน