มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียม “ติดดาว” ให้หอพักคุณภาพย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ในวันที่ 18 กันยายนนี้ อธิการบดีภูมิใจโครงการหอพักติดดาว ทำให้หอพักได้พัฒนาคุณภาพ และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันปัญหาต่างๆ ในชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีการมอบรางวัล “หอพักติดดาว” ให้หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. ทั้งย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี หอพักที่ได้รับการรับรองในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 30 แห่ง ระดับดีมาก (4 ดาว) 44 แห่ง ระดับดี (3 ดาว) 57 แห่ง และหอพักเครือข่ายอีก 10 แห่ง

“โครงการหอพักติดดาว ที่ ม.รามคำแหง ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้พัฒนาคุณภาพหอพักให้สะอาด ปลอดภัยและใส่ใจนักศึกษาที่พักอาศัย โดยร่วมมือกับสำนักงานเขต สถานีตำรวจในพื้นที่ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้หอพักมีการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น และยังทำให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดต่างๆ ในชุมชนด้วย”อธิการบดี ม.ร. กล่าวในตอนท้าย