รร.สาธิตราชภัฏสงขลา รับตราพระราชทานบ้านนักวิทย์น้อย

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย ได้รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 2 โดยมี อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อปี 2555 ดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานครั้งที่ 1 เมื่อปี2556 ภายใต้การให้คำปรึกษาจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ในฐานะผู้ดูแลสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ทั้งนี้ อ.ชนกพร ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การทดลองเรื่อง น้ำ อากาศ และจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดทำโครงงาน"ผลไม้ดูดสี" และโครงงาน "น้ำเพื่อชีวิต" ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภายใต้การดูแลของครูนัยนา สายสะโร, ครูร่มหล่ะ บินอะหลี และคณะครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทุกคน ร่วมกันดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมการเรียนรู้จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการคิด ผ่านกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว