บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี  ผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. เข้ารับรักษาพยาบาลได้ทันที (ไม่ต้องสำรองจ่าย)และตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ บริษัทกลางฯ ยังได้เพิ่มช่องทางออนไลน์ ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุ/เบิกเคลม พ.ร.บ.ออนไลน์ ผ่านไลน์ @iRVP ได้แล้ว

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ กับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด โดยนายวรศักดิ์ มานิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาววีรยา พุ่มเข็ม ประธานอำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุ จากรถ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีพันธกิจขององค์กรในการพัฒนาระบบการบริการและการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสินไหมทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับอุบัติเหตุสามารถที่จะได้รับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที มีการพัฒนาระบบการบริการการจ่ายสินไหม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระให้กับ ผู้ประสบภัยที่ต้องสำรองจ่าย ด้วยการนำ“ระบบสินไหมอัตโนมัติ” หรือ e - Claim มาใช้เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย ทำให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทประกันภัยได้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถ  

การลงนามในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการบริการผู้ประสบภัยจากรถ ระหว่างบริษัท กลางฯ กับมิตรไมตรีคลินิก ซึ่งเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่มีสาขาให้บริการมากกว่า 70 สาขา ครอบคลุมการรักษาใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี กรุงเทพ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพื่อเป็นการยกระดับ คลินิกให้ร่วมเป็นหน่วยบริการในการรักษาระดับปฐมภูมิให้กับผู้ประสบภัยจากรถ แทนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ โดยจะทำการนำร่องกับมิตรไมตรีคลินิก 25 สาขา ที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นช่องทางการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถ ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไปสู่การรักษา OPD ที่คลินิก ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปสถานพยาบาลที่ห่างไกล คลินิกผู้ประสบภัยจากรถเข้าถึงการรักษาได้ง่าย สะดวกและสามารถรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ การให้บริการด้านการรักษาก็รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนานและที่สำคัญ “ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล”แต่อย่างใด 

ในอนาคตบริษัทกลางฯ จะพัฒนาระบบและขยายฐานหน่วยบริการที่รองรับการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิในคลินิกที่มีความพร้อม ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกที่อยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่งทันที 

 

และบริษัทกลางฯ ยังได้เพิ่มช่องทางการบริการผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความสะดวก มากขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยเจ้าของรถจักรยานยนต์ นอกจากจะสามารถทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ออนไลน์ ผ่านไลน์ @iRVP ได้แล้ว ตอนนี้บริษัทกลางฯ ยังเพิ่มช่องทางเคลม พ.ร.บ.ออนไลน์ได้ที่ไลน์ @iRVP เช่นกัน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ เคลมออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้เป็นต้นไป โดยผู้ประสบภัยที่เป็นผู้เอาประกันภัย เข้ารับการรักษาพยาบาลและได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว สามารถมายื่นเคลม เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ไลน์ @iRVP ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเคลมได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอด    24 ชั่วโมง สะดวกไม่ต้องเดินทางมาเบิกที่สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อยื่นเอกสารทางออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการเบิกเคลมที่ยื่นว่าอยู่ในขั้นตอนใดและเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อใช้สิทธิประกันภัย พ.ร.บ.ทันทีที่บริษัทกลางฯ    Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ Line @iRVP แจ้งเหตุ เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากการประกันภัย พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว ทันที